MI-113 Decal Sheet, WW2 Hungarian, Bulgarian, Rumanian, National Insignia